بگذاریم کارها انجام شوند!

  |

کنترل پروژه فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، كه از ابزار و تكنیك‌های خاص خود در انجام این مهم كمك می‌گیرد.  در واقع کنترل پروژه، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای آن است، بگونه‌ای … ادامه مطلب