طراحی اولیه


ترسیم مسیر های ایده

پس از تکمیل و مشخص شدن مسیرهای اجرایی پروژه، تیم طراحی ابتدا یک اسکچ اولیه برای واسط کاربری ترسیم نموده و با افزودن رنگ و سایر المان های گرافیکی، طرح اولیه را آماده می نماید. طرح اولیه توسط کارفرما بررسی شده و در صورت نیاز بازنگری های لازم انجام می شود.

ظاهر نهایی

پس از تایید کارفرما طرح نهایی ارائه شده آماده کد نویسی می باشد. لازم به ذکر است که قالب برنامه بر اساس طرح نهایی ساخته خواهد شد و در صورت تغییر در طرح نهایی کد نویسی نیز دوباره صورت میپذیرد. لذا مشتری می بایست تمامی نظرات خود را روی طرح، نهایی کند که مشمول پرداخت هزینه اضافینشود.