کسی با آیکون Share موافق نیست.

  |

آیکون Share در سیستم عامل ها و سایت های مختلف شکل مختلفی دارد و هنوز هیچ توافق و استانداردی برای این آیکون پیدا نشده، در این مورد بخوانید.