آدم سازی متن باز

  |

MakeHuman برنامه رایگان و متن بازی برای ساخت شخصیت های سه بعدی انسانی برای بازی ها و … است.