– برنامه نویسی بر اساس طرح بصری تکمیل شده
– تکمیل محتوای اولیت اول
– ارائه و تست نسخه آزمایشی
– بررسی و رفع خطاهای احتمالی
– تکمیل محتوای اولویت دوم
– ارائه نسخه های نهایی