– تهیه نسخه های پشتیبان
– بروزرسانی های امنیتی
– بررسی و رفع خطاهای احتمالی
– بهبود آمار
– تولید و پشتیبانی محتوا