لزوم شکل گیری یک شرکت متخصص و متعهد که منحصرا به خدمات وب و اپلیکیشن بپردازد تا این محصولات به طور خاص سرویس دهی و پشتیبانی شوند و نه اینکه در ویترین شرکت های بزرگ همچون محصولی یکبار مصرف به صورت خدمات اضافی ارائه گردد و پس از تحویل هیچگونه خدمات و یا راهکاری برای معرفی و یا کاربردی بودن آن ارائه نشود، ما را بر آن داشت تا با استفاده از نیروهای متخصص و خوش ذوق در جمعی صمیمانه تعهدی درخور جایگاه این محصولات به مشتریان ارائه دهیم.