پس از تایید کارفرما طرح نهایی ارائه شده آماده کد نویسی می باشد. لازم به ذکر است که قالب برنامه بر اساس طرح نهایی ساخته خواهد شد و در صورت تغییر در طرح نهایی کد نویسی نیز دوباره صورت میپذیرد. لذا مشتری می بایست تمامی نظرات خود را روی طرح، نهایی کند که مشمول پرداخت هزینه اضافینشود.