پس از تکمیل و مشخص شدن مسیرهای اجرایی پروژه، تیم طراحی ابتدا یک اسکچ اولیه برای واسط کاربری ترسیم نموده و با افزودن رنگ و سایر المان های گرافیکی، طرح اولیه را آماده می نماید. طرح اولیه توسط کارفرما بررسی شده و در صورت نیاز بازنگری های لازم انجام می شود.