برگزاری جلسات مشاوره، برای تحلیل درخواست مشتری و تبدیل این خواسته ها به راهکارهای پایدار و قابل اجرا، در قدم اول خواسته ها به طور دقیق و فنی از لحاظ اجرایی و گرافیکی به صورت کامل بررسی شده و فازبندی های اولیه مسیر اجرایی در قالب خدمات، زمان بندی اجرا و صورت هزینه ها به مشتری ارائه می شود.