– بررسی و تحلیل ایده
– تکمیل ایده
– مشخص نمودن مسیر اجرا
– ارائه طرح اولیه بصری
– تکمیل طرح بصری